Všeobecné obchodní podmínky pro prodej videokurzu jógy:

ONLINE KURZ TEEN JÓGY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro koupi přístupu k videokurzům jógy (dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „videokurz“), který je k zakoupení na webové stránce www.janakyriakou.com provozované Janou Kyriakou, IČO: 026 97 556, se sídlem Michalovicova 812/4, Praha 6, 169 00, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku (dále též jen jako „Prodávající“).

2) Nákup videokurzu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávající a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávající. Ujednání v kupní smlouvě, která jsou odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.janakyriakou.com souvisí.

 3) VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než videokurz zakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním videokurzu (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Dokončit nákup“ mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především zpřístupnit vám objednaný videokurz a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

 

II. Důležité pojmy (definice)

1) Prodávající:

Prodávající je Jana Kyriakou, IČO: 026 97 556, se sídlem/místem podnikání: Michalovicova 812/4, Praha 6, 169 00. Kontaktní telefon: +420 724 881 555. Adresa pro doručování elektronické pošty: jana@janakyriakou.com

2) Kupující:

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.janakyriakou.com uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu, a tím koupí přístup k videokurzu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba) anebo spotřebitel.

 3) Spotřebitel:

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, má se za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4) Spotřebitelská smlouva:

Je kupní smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel chráněn více než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5) Smlouva uzavřená distančním způsobem:

Je kupní smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.janakyriakou.com vyplněním potřebných údajů kupujícím) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6) Rozhodné právní předpisy:

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávající. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1) Kupující objednává videokurz přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2) Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného videokurzu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co Kupujícímu může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

3) Pro objednání videokurzu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČO, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné.

4) Odeslání objednávkového formuláře se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný videokurz, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“). Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.

5) Kupující obdrží od Prodávající potvrzení o obdržení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Kupní smlouva vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávající zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího, přílohou potvrzení jsou aktuální VOP. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení Objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) Objednávku zrušit. V pochybnostech je Prodávající oprávněna kontaktovat Kupujícího za účelem ověření pravosti Objednávky a nepodaří-li se pravost Objednávky ověřit, má se za to, že Objednávka vůbec nebyla podána.

6) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v elektronické podobě a je tvořena Objednávkou a přijetím Prodávající spolu s těmito VOP. Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 

IV. CENA E-BOOKU A PLATBA 

1) Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena videokurzu. Ceny videokurzu nejsou pro Prodávající závazné, pokud obsahují zjevné chyby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena, to však neplatí v případě zjevných chyb, jak je uvedeno v předchozí větě. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru videokurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je již konečnou cenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2) Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u videokurzu v okamžiku odeslání Objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, není Prodávající povinna za takovou zjevně chybnou cenu videokurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí Objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávající, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání Objednávky, nebude-li ujednáno jinak.

3) Není-li mezi Kupujícím a Prodávající výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinna videokurz zpřístupnit až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. K zpřístupnění videokurzu dojde v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

4) Kupní cena se hradí v korunách českých. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány The Pay.

 

 V. DODACÍ PODMÍNKY 

1) Videokurz bude zpřístupněn po uhrazení kupní ceny na Kupujícím sdělenou e-mailovou adresu, a to prostřednictvím odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno otevřít. S ohledem na charakter produktu (videokurzu) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

2) Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude videokurz zpřístupněn nejpozději do 24 hodin po provedení platby, pokud s tímto způsobem dodání spotřebitel výslovně souhlasil při odeslání Objednávky. V případě Kupujícího-spotřebitele, který nevyslovil souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, bude videokurz zpřístupněn až po jejím uplynutí. 

3) Po zpřístupnění videokurzu je Kupující povinen si bez zbytečného odkladu zkontrolovat funkčnost a dostupnost digitálního obsahu videokurzu a v případě vad digitálního obsahu videokurzu je povinen tyto vady reklamovat v souladu s čl. VIII těchto VOP.

4) Digitální obsah videokurzu vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující, zejména otevřít a přehrát video prostřednictvím aktualizovaného webového prohlížeče (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM

1) Digitální obsah (videokurz) je Kupujícímu zpřístupněn prostřednictvím webové stránky, kde je digitální obsah umístěn ke shlédnutí. Digitální obsah videokurzu vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a přehrát video prostřednictvím aktualizovaného webového prohlížeče (Nejnovější verze Google Chrome, Firefox, MS Edge, Safari nebo Opera). Pro zpřístupnění videokurzu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost digitálního obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2) Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávající dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Videokurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Prodávající. Jedná se o návody a doporučení a nezaručuje dosažení žádných konkrétních výsledků. Videokurz nemůže nahradit osobní konzultaci. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených ve videokurzu.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

1) Kupující-spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Toto však neplatí v případě, že digitální obsah (videokurz) byl zpřístupněn spotřebiteli s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě, kdy spotřebitel tento souhlas Prodávající udělí, nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.

2) Kupující může od kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

3) Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodávající vzhledem k povaze digitálního obsahu nepřebírá záruku za jakost videokurzu ve smyslu ust. § 2113 až 2117 NOZ.

2) Prodávající odpovídá, že videokurz při zpřístupnění nemá vady. V případě Kupujícího-spotřebitele, projeví-li se vada videokurzu do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že videokurz byl vadný již při převzetí.

3) Kupující je povinen práva z vadného plnění uplatnit bezodkladně po zjištění vady u Prodávající. Reklamaci je možné uplatnit e-mailem na elektronickou adresu jana@janakyriakou.com nebo písemně na adresu Prodávající uvedenou v čl. II VOP. K reklamaci je nutné doložit fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace v souladu s čl. VIII odst. 4 těchto VOP. Reklamace bude ze strany Prodávající vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající poskytne písemné potvrzení.

4) V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, má Kupující právo požadovat zpřístupnění videokurzu bezvadným způsobem, anebo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na zpřístupnění nového videokurzu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující je oprávněn žádat přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž v případě, že nebude možné zpřístupnit videokurz bez vad.

5) Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním videokurzu.

6) V případě prodlení Prodávající se zpřístupněním digitálního obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam nenaleznete potvrzující e-mail s odkazem ke zpřístupnění videokurzu, uplatněte reklamaci dle odstavce 3) tohoto článku.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1) Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávající nějakou stížnost, kontaktujte Prodávající na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese jana@janakyriakou.com. Dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

2) Pokud mezi Prodávající a Kupujícím-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3) Prodávající není vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

2) Vezměte prosím na vědomí, že Prodávající je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání Objednávky.

3) Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2021

 
Golden sun